View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Passbook Tickets
15/160
Context English Polish State
Passbook Tickets Bilety Passbook
Provides passbook tickets for pretix Dostarcza bilety passbook w pretix
This does not look like a RSA private key in PEM format (it misses the begin or end signifiers) Nie wygląda jak klucz prywatny RSA w formacie PEM (brakuje oznaczeń początku lub końca)
This does not look like a X509 certificate in either PEM or DER format Nie wygląda jak certyfikat X509 w formacie PEM albo DER
The file you uploaded could not be converted to PNG format. Wysłany plik nie mógł zostać przekonwertowany na format PNG.
Wallet/Passbook Wallet/Passbook
I would like to scale the graphics myself Sam zeskaluję grafikę
In some instances, the downscaling of graphics done by the Wallet-app is not satisfactory. By checking this box, you can provide prescaled files in the correct dimensions.<br><br>If you choose to do so, please only upload your pictures in the regular display size and not the increased retina size. W niektórych przypadkach jakość zmniejszenia rozmiaru grafiki dokonane przez aplikację Wallet jest niesatysfakcjonująca. Zaznaczając to pole możesz sam(a) dostarczyć pre-skalowane (zmniejszone) pliki we właściwych rozmiarach.<br><br>Jeśli ta opcja zostanie wybrana, wyślij tylko pliki w standardowej roździelczości, nie w roździelczości retina.
Event icon Ikonka wydarzenia
Display size is {} x {} pixels. Rozdzielczość ekranu wynosi {} x {} pikseli.
We suggest an upload size of {} x {} pixels to support retina displays. Sugerujemy rozdzielczość {} x {} pikseli w celu wsparcia wyświetlaczy retina.
Event icon for Retina {}x displays Ikonka wydarzenia dla wyświetlaczy Retina {}x
Event logo Logo wydarzenia
Event logo for Retina {}x displays Logo wydarzenia dla wyświetlaczy Retina {}x
Pass background image Obraz tła pass'u
Pass background image for Retina {}x displays Obraz tła pass'u dla wyświetlaczy Retina {}x

Loading…

User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Passbook Tickets
Bilety Passbook
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_passbook/__init__.py:11
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
pretix_passbook/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po, string 1