View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Event
10/100
Context English Polish State
This does not look like a X509 certificate in either PEM or DER format Nie wygląda jak certyfikat X509 w formacie PEM albo DER
The file you uploaded could not be converted to PNG format. Wysłany plik nie mógł zostać przekonwertowany na format PNG.
Wallet/Passbook Wallet/Passbook
I would like to scale the graphics myself Sam zeskaluję grafikę
In some instances, the downscaling of graphics done by the Wallet-app is not satisfactory. By checking this box, you can provide prescaled files in the correct dimensions.<br><br>If you choose to do so, please only upload your pictures in the regular display size and not the increased retina size. W niektórych przypadkach jakość zmniejszenia rozmiaru grafiki dokonane przez aplikację Wallet jest niesatysfakcjonująca. Zaznaczając to pole możesz sam(a) dostarczyć pre-skalowane (zmniejszone) pliki we właściwych rozmiarach.<br><br>Jeśli ta opcja zostanie wybrana, wyślij tylko pliki w standardowej roździelczości, nie w roździelczości retina.
Event icon Ikonka wydarzenia
Display size is {} x {} pixels. Rozdzielczość ekranu wynosi {} x {} pikseli.
We suggest an upload size of {} x {} pixels to support retina displays. Sugerujemy rozdzielczość {} x {} pikseli w celu wsparcia wyświetlaczy retina.
Event icon for Retina {}x displays Ikonka wydarzenia dla wyświetlaczy Retina {}x
Event logo Logo wydarzenia
Event logo for Retina {}x displays Logo wydarzenia dla wyświetlaczy Retina {}x
Pass background image Obraz tła pass'u
Pass background image for Retina {}x displays Obraz tła pass'u dla wyświetlaczy Retina {}x
Event location (latitude) Miejsce wydarzenia (szerokość geograficzna)
Event location (longitude) Miejsce wydarzenia (wysokość geograficzna)
Event Wydarzenie
Product Produkt
Attendee name Imię uczestnika
Ordered by Zamówione przez
Organizer Organizator
Organizer contact Kontakt do organizatora
Order code Kod zamówienia
From Od
To Do
Website Strona Internetowa
Zone Strefa
Row Rząd
Seat Miejsce
General admission Miejsca stojące
Ticket for {event} ({product}) Bilet na {event} {product}
Passbook team ID Passbook team ID
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Passbook
The following strings have the same context and source.
Propagated Not translated pretix/pretix Plugin: Resellers
Propagated Translated pretix/pretix
Propagated Not translated pretix/pretix Plugin: pretixPOS Backend
Propagated Not translated pretix/pretix Plugin: Shipping
Propagated Not translated pretix/pretix.eu Hosted service
Propagated Not translated pretix/pretix Plugin: Facebook Integration
Propagated Not translated pretix/pretix Plugin: Reports
The following string has different context, but the same source.
Translated pretix/pretix

Loading…

User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Event
Wydarzenie
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Polish
event wydarzenie pretix

Source information

Source string location
pretix_passbook/passbook.py:155
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
pretix_passbook/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po, string 19