View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
In some instances, the downscaling of graphics done by the Wallet-app is not satisfactory. By checking this box, you can provide prescaled files in the correct dimensions.<br><br>If you choose to do so, please only upload your pictures in the regular display size and not the increased retina size.
345/2980
Context English Polish State
Passbook Tickets Bilety Passbook
Provides passbook tickets for pretix Dostarcza bilety passbook w pretix
This does not look like a RSA private key in PEM format (it misses the begin or end signifiers) Nie wygląda jak klucz prywatny RSA w formacie PEM (brakuje oznaczeń początku lub końca)
This does not look like a X509 certificate in either PEM or DER format Nie wygląda jak certyfikat X509 w formacie PEM albo DER
The file you uploaded could not be converted to PNG format. Wysłany plik nie mógł zostać przekonwertowany na format PNG.
Wallet/Passbook Wallet/Passbook
I would like to scale the graphics myself Sam zeskaluję grafikę
In some instances, the downscaling of graphics done by the Wallet-app is not satisfactory. By checking this box, you can provide prescaled files in the correct dimensions.<br><br>If you choose to do so, please only upload your pictures in the regular display size and not the increased retina size. W niektórych przypadkach jakość zmniejszenia rozmiaru grafiki dokonane przez aplikację Wallet jest niesatysfakcjonująca. Zaznaczając to pole możesz sam(a) dostarczyć pre-skalowane (zmniejszone) pliki we właściwych rozmiarach.<br><br>Jeśli ta opcja zostanie wybrana, wyślij tylko pliki w standardowej roździelczości, nie w roździelczości retina.
Event icon Ikonka wydarzenia
Display size is {} x {} pixels. Rozdzielczość ekranu wynosi {} x {} pikseli.
We suggest an upload size of {} x {} pixels to support retina displays. Sugerujemy rozdzielczość {} x {} pikseli w celu wsparcia wyświetlaczy retina.
Event icon for Retina {}x displays Ikonka wydarzenia dla wyświetlaczy Retina {}x
Event logo Logo wydarzenia
Event logo for Retina {}x displays Logo wydarzenia dla wyświetlaczy Retina {}x
Pass background image Obraz tła pass'u
Pass background image for Retina {}x displays Obraz tła pass'u dla wyświetlaczy Retina {}x
Event location (latitude) Miejsce wydarzenia (szerokość geograficzna)
Event location (longitude) Miejsce wydarzenia (wysokość geograficzna)
Event Wydarzenie
Product Produkt
Attendee name Imię uczestnika
Ordered by Zamówione przez
Organizer Organizator

Loading…

User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

In some instances, the downscaling of graphics done by the Wallet-app is not satisfactory. By checking this box, you can provide prescaled files in the correct dimensions.<br><br>If you choose to do so, please only upload your pictures in the regular display size and not the increased retina size.
W niektórych przypadkach jakość zmniejszenia rozmiaru grafiki dokonane przez aplikację Wallet jest niesatysfakcjonująca. Zaznaczając to pole możesz sam(a) dostarczyć pre-skalowane (zmniejszone) pliki we właściwych rozmiarach.<br><br>Jeśli ta opcja zostanie wybrana, wyślij tylko pliki w standardowej roździelczości, nie w roździelczości retina.
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_passbook/passbook.py:34
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
pretix_passbook/locale/pl/LC_MESSAGES/django.po, string 8