View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Read event organizer privacy policy
59/350
Context English Dutch (informal) (nl_Informal) State
Do you already have an account? Heb je al een account?
Log in Log in
Any questions? Vragen?
Please contact us at support@pretix.eu. Neem contact met ons op via support@pretix.eu.
brought to you by mede mogelijk gemaakt door
Click here for our COVID-19 info page Klik hier voor onze informatiepagina over COVID-19
Privacy disclaimer Privacyverklaring
Here's a note that you can add to your privacy policy to declare that you use our widget. Dit is een voorbeeldtekst die je aan jouw privacybeleid kunt toevoegen om aan te geven dat je onze widget gebruikt.
As always, this is only a suggestion to use at your own risk. We can not provide legal advice and suggest you ask a lawyer for more specific information. Dit is zoals altijd alleen een suggestie, die je op eigen risico kunt gebruiken. We kunnen geen juridisch advies geven, en raden je aan contact op te nemen met een advocaat voor specifiekere informatie.
Within our web page, we use features and content embedded from pretix, a service provided by rami.io Software development, Raphael Michel, Römerstraße 245, 69126 Heidelberg, Germany. Part of this is our ticket shop which is included through a JavaScript widget. If you try to purchase a ticket, pretix will use cookies to make your purchase process possible and to remember which tickets are in your cart. This cookie will only be set once you start interacting with the pretix widget. pretix does not store any IP addresses, browser information or other unnecessary meta data beyond the timeframe of your transaction. You can find out more about privacy at pretix here: https://pretix.eu/about/de/privacy Op onze website gebruiken wij functies en inhoud ingesloten vanuit pretix, een dienst aangeboden door rami.io Software development, Raphael Michel, Römerstraße 245, 69126 Heidelberg, Germany. Deze inhoud omvat onder andere onze kaartjeswinkel, die is ingesloten door middel van een JavaScript-widget. Als je probeert om een ticket te kopen zal pretix cookies gebruiken om het aankoopproces mogelijk te maken, en om te onthouden welke kaartjes in jouw winkelwagen zijn geplaatst. Dit cookie zal alleen worden geplaatst wanneer je gebruikmaakt van het pretix-widget. pretix slaat geen IP-adressen, browserinformatie of andere onnodige metadata op wanneer je geen gebruik maakt van de ticketwinkel. Verdere informatie over privacy in pretix is hier te vinden: https://pretix.eu/about/en/privacy
Hello!

your pretix account is now active. You can now publish events and start
selling tickets.

If you have any problems, just reply to this email or write to support@pretix.eu!
We're here to help.

If not discussed otherwise in writing, we will charge you according to our price list
which you can find here:

https://pretix.eu/about/en/pricing

You can download our General Terms and Conditions that the contract between you and
us is based on here:

https://pretix.eu/about/en/terms

We hope you'll have a good time with us.

Your pretix.eu team

P.S.: If you did not sign up for an account at pretix.eu and someone misused
your email address, just reply shortly and we will disable the account.
Hallo!

Je pretix-account is nu geactiveerd. Je kan nu evenementen publiceren en
beginnen met kaartjes verkopen.

Als je problemen ervaart kan je op deze mail reageren, of contact met ons
opnemen via support@pretix.eu. We zijn er om te helpen!

Tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen zullen we de kosten op
onze prijslijst in rekening brengen. Deze kosten kan je hier vinden:

https://pretix.eu/about/en/pricing

Je kan onze algemene voorwaarden, waarop de overeenkomst tussen jou en ons
is gebaseerd, hier downloaden:

https://pretix.eu/about/en/terms

We hopen dat je veel plezier beleeft aan het gebruik van pretix.

Het pretix.eu-team

P.S.: Als je je niet hebt aangemeld voor een account op pretix.eu, en iemand
heeft jouw e-mailadres misbruikt, reageer dan op deze mail zodat we het
account kunnen uitschakelen.
Hello!

thank you for activating your pretix account. We're so glad that you want to use
pretix to sell your tickets!

However, for legal reasons we unfortunately need a valid postal address and
contact details of yours that we can put e.g. on invoices that we send you.
We will not share this address with anyone else.

The address you entered didn't look valid to us. If the address is in fact
valid, please get in touch with us by replying to this email. Otherwise, you can
always change it in your organizer profile and we'll automatically re-evaluate it:

%(url)s

If you have any problems, just reply to this email or write to support@pretix.eu!
We're here to help.

We hope you'll have a good time with us.

Your pretix.eu team

P.S.: If you did not sign up for an account at pretix.eu and someone misused
your email address, just reply shortly and we will disable the account.
Hallo!

Bedankt voor het activeren van je pretix-account. We zijn blij dat je pretix wilt
gebruiken om je kaartjes te verkopen!

Om juridische redenen hebben we een geldig postadres en contactgegevens van je
nodig om bijvoorbeeld op facturen die we je toesturen te zetten. We zullen dit
adres niet met andere partijen delen.

Het adres dat je invoerde lijkt niet geldig te zijn. Als dit een fout is, en het
adres wel geldig is, dan kan je contact met ons opnemen door op deze e-mail te
reageren. Anders kan je een nieuw adres invoeren in je organisatorprofiel, en
dan zullen wij het adres automatisch opnieuw beoordelen:

%(url)s

Als je problemen hebt kan je reageren op deze e-mail, of schrijven naar
support@pretix.eu. We helpen graag!

We hopen dat je veel plezier zult hebben met het gebruik van pretix.

Met vriendelijke groet,
Het pretix.eu-team

P.S.: Als je je niet hebt opgegeven voor een account op pretix.eu, en iemand jouw
e-mailadres heeft misbruikt, reageer dan op dit bericht zodat wij het account
kunnen uitschakelen.
Hello!

welcome to pretix! We are glad that you want to give pretix a try and
hope that you find your way around easily. If you don't, we are here to
help. Just reply to this email!

Before you can take your first event live, we need some more details from
you about your organization. Please go to the following page to fill it in:

%(url)s

After you submitted this form, we will review your information and activate
your account. This normally takes us a few hours at most.

One more thing: You can download our General Terms and Conditions that the
contract between you and us is based on here:

https://pretix.eu/about/en/terms

We hope you'll have a good time with us.

Your pretix.eu team

P.S.: If you did not sign up for an account at pretix.eu and someone misused
your email address, just reply shortly and we will disable the account.
Hallo!

Welkom bij pretix! We zijn blij dat je pretix wilt proberen, en hopen dat
je gemakkelijk onze software kunt gebruiken. Reageer op deze e-mail als
dit niet zo is, we zijn er om te helpen!

Voordat je je eerste evenement live kunt zetten hebben we wat extra
informatie nodig over jouw organisatie. Ga naar de volgende pagina om
dit in te vullen:

%(url)s

Nadat je dit formulier hebt ingestuurd zullen we je informatie controleren
en je account activeren. Dit duurt normaal gesproken maximaal een paar uur.

Een laatste ding: Je kan onze algemene voorwaarden, waarop de overeenkomst
tussen jou en ons is gebaseerd, hier downloaden:

https://pretix.eu/about/en/terms

We hopen dat je veel plezier beleeft aan het gebruik van pretix.

Het pretix.eu-team

P.S.: Als je je niet hebt opgegeven voor een account op pretix.eu, en iemand jouw
e-mailadres heeft misbruikt, reageer dan op dit bericht zodat wij het account
kunnen uitschakelen.
Hi there,

we're contacting you because the webhook endpoint set up with your pretix account
has been failing for seven consecutive days. Webhooks are used to notify your server
about events that happen in your pretix account, such as a new ticket purchase.

The failing webhook endpoint is %(target)s.

We have disabled your webhook endpoint so it will no longer receive these events
from pretix.eu. If you'd like to re-enable your endpoint once you've fixed the problem,
you can do so here: %(edit_url)s

You can find a log of our webhook calls and the exact error messages here:

%(logs_url)s

For more information on our webhooks, have a look at our documentation:
https://docs.pretix.eu/en/latest/api/webhooks.html#responding-to-a-webhook

Your pretix.eu team
Hallo,

We nemen contact met je op omdat de webhook die je met jouw pretix-account hebt verbonden
zeven dagen achter elkaar is gefaald. Webhooks worden gebruikt om je server op de hoogte
te stellen van gebeurtenissen in je pretix-account, bijvoorbeeld nieuwe verkochte kaartjes.

Het endpoint van de falende webhook is %(target)s.

We hebben de webhook uitgeschakeld, dus de webhook zal geen gebeurtenissen meer ontvangen
van pretix.eu. Als je nadat je het probleem hebt opgelost de webhook weer wilt inschakelen kan je
dat hier doen: %(edit_url)s

Je kan hier een log van de berichten die we naar de webhook stuurden en de precieze foutcodes vinden:

%(logs_url)s

Meer informatie over onze webhooks is te vinden in onze documentatie:
https://docs.pretix.eu/en/latest/api/webhooks.html#responding-to-a-webhook

Met vriendelijke groet,
Het pretix.eu-team
This page details the privacy measures on the side of pretix.eu, the technical provider of this ticket shop. Additional privacy policies might be relevent on the side of the event's organizer that also has access to your data. Deze pagina beschrijft de privacymaatregelen aan de kant van pretix.eu, de technische dienstverlener van deze kaartjeswinkel. Er zijn mogelijk nog aanvullende privacybeleiden van toepassing aan de kant van de organisator van het evenement, die ook toegang heeft tot jouw gegevens.
Read event organizer privacy policy Lees het privacybeleid van de organisator van het evenement
Privacy is a priority to us. Whenever possible, we try to collect and retain as little data about you as possible. On this page, we explain what data we collect and who can access it. Privacy is voor ons een prioriteit. We proberen, waar mogelijk, zo min mogelijk data over jou te verzamelen en te bewaren. Op deze pagina leggen we uit welke gegevens we verzamelen en wie hier toegang toe heeft.
We want to note that every communication on the internet can have security vulnerabilities. A onehundred percent protection of your data is not possible, but we try to achieve the highest possible standards to protect your data. We willen opmerken dat iedere communicatie op het internet beveiligingszwaktes kan hebben. Het is niet mogelijk om je gegevens honderd procent veilig te bewaren, maar we proberen om aan een zo hoog mogelijke standaard te voldoen om jouw gegevens te beschermen.
We'll forward all information you entered during the order process to the organizer of the event. Please contact the event organizer to obtain their privacy policy. We sturen alle informatie die je tijdens het bestelproces hebt ingevoerd door naar de organisator van het evenement. Neem contact op met de organisator van het evenement om hun privacybeleid te ontvangen.
All data is always transmitted using up-to-date encryption between your browser and our servers as well as between our servers. Alle data wordt tijdens de communicatie tussen jouw browser en onze servers, en ook tussen onze servers onderling, altijd beveiligd met bijgewerkte versleuteling.
If you buy a ticket, we use cookies to enhance the ordering process and to remember that your carts belong to you. Als je een kaartje koopt gebruiken we cookies om het bestelproces te verbeteren, en om te onthouden dat jouw winkelwagens van jou zijn.
If you buy tickets for multiple events, we never track your visit across events and never correlate this data. Als je kaartjes voor meerdere evenementen koopt zullen we nooit jouw bezoek bij meerdere evenementen bijhouden, en nooit deze gegevens correleren.
We do not track IP addresses, browsers, referers or any other unnecessary metadata. We slaan geen IP-adressen, browsers, referers, of andere onnodige metadata op.
All our servers are located in Germany and we are subject to German data protection laws. Al onze servers bevinden zich in Duitsland, en wij zijn onderworpen aan de Duitse wetten voor gegevensbescherming.
Our team has access to your data for technical reasons. We will only use this access to find and solve errors in case of a support request. Ons team heeft om technische redenen toegang tot jouw gegevens. We zullen deze toegang alleen gebruiken om fouten te vinden en op te lossen wanneer een ondersteuningsverzoek wordt ingediend.
If you specify an email address from Outlook or similar providers, we might route all email to you via <a href="https://www.mailjet.com/">MailJet</a>, an European email provider, since Outlook tends to reject direct emails from us as spam. Als je een e-mailadres van Outlook of vergelijkbare providers opgeeft sturen we je mogelijk e-mail via <a href="https://www.mailjet.com/">MailJet</a>, een Europese e-mailprovider, omdat Outlook directe e-mails van ons vaak als spam markeert.
If you click a link in an email we sent you about a ticket order for the first time, we store the information that your email address appears to work. We do not store anything else about that click and we do not use that information for automated behaviour, it's just useful when debugging issues. Wanneer je voor de eerste keer op een link klikt in een mail die we je hebben verzonden over een ticketbestelling slaan we op dat je e-mailadres lijkt te werken. We slaan geen andere informatie op over deze klik en gebruiken deze informatie niet voor geautomatiseerde acties, deze informatie is vooral bedoeld voor probleemoplossing.
This ticket shop embeds a hotel map provided by Stay22. Stay22 will see your browser request but will not store personalized data that can directly be associated with you. However, if you purchase a hotel stay through the hotel map, the purchase can be connected back to this ticket shop for commission calculation and statistics. Deze kaartjeswinkel biedt een hotelkaart aangeboden door Stay22 aan. Stay22 zal het verzoek van je browser zien, maar zal geen persoonlijke gegevens die aan jou gekoppeld kunnen worden opslaan. Als je via de hotelkaart een hotelovernachting boekt zal deze aankoop wel te koppelen zijn aan deze kaartjeswinkel voor het berekenen van commissie en statistieken.
You can <a href="https://www.iubenda.com/privacy-policy/71393181/legal">click here to read Stay22's privacy policy</a>. Je kan <a href="https://www.iubenda.com/privacy-policy/71393181/legal">hier klikken om het privacybeleid van Stay22 te lezen</a>.
This ticket shop embeds a hotel map provided by closer2event. closer2event will see your browser request but will not store personalized data that can directly be associated with you. However, if you purchase a hotel stay through the hotel map, the purchase can be connected back to this ticket shop for commission calculation and statistics. Deze kaartjeswinkel biedt een hotelkaart aangeboden door closer2event aan. closer2event zal het verzoek van je browser zien, maar zal geen persoonlijke gegevens die aan jou gekoppeld kunnen worden opslaan. Als je via de hotelkaart een hotelovernachting boekt zal deze aankoop wel te koppelen zijn aan deze kaartjeswinkel voor het berekenen van commissie en statistieken.
You can <a href="https://closer2event.com/privacy-policy.html">click here to read closer2event's privacy policy</a>. Je kan <a href="https://closer2event.com/privacy-policy.html">hier klikken om het privacybeleid van closer2event te lezen</a>.

Loading…

Read event organizer privacy policy
Lees het privacybeleid van de organisator van het evenement
9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch (informal) (nl_Informal)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretixeu/templates/pretixeu/event_privacy.html:17
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
pretixeu/pretixeu/locale/nl_Informal/LC_MESSAGES/django.po, string 283