Committed changes 2 years ago
Translation completed 2 years ago
This is a unique number that you find in the URL of your HubSpot tracking code.
Dit is een lang en uniek getal dat je kan vinden in de eerste rij van je LinkedInURL van je HubSpot-trackingcode.
2 years ago
HubSpot Account ID
HubSpot Account-ID
2 years ago
If you enable a tracking code, sensitive data will be transmitted to the provider (e.g. Google or Facebook) and will be stored by them. In older or Microsoft browsers it might even allow them (or anyone who intercepts this additional connection) to access security-critical data like the order download links. For privacy and security reasons, we therefore strongly discourage the use of tracking providers.
Als je een trackingcode inschakelt zullen gevoelige gegevens worden verzonden naar de provider (bijv. Google of Facebook) en zal deze informatie door hen worden bewaard. In oudere browsers of browsers gemaakt door Microsoft zou het zelfs hen (of iemand die deze bijkomende verbinding onderschept) toe kunnen staan om kritieke informatie in te zien zoals de downloadlinks voor tickets. Om privacy- en veiligheidsredenen raden we het gebruik van trackingproviders sterk af.
2 years ago
Resource update 2 years ago
Committed changes 2 years ago
This is a long, unique number that you find in the first row of your Linked In tracking code.
Dit is een lang en uniek getal dat je kan vinden in de eerste rij van je LinkedIn-trackingcode.
2 years ago
LinkedIn Partner ID
LinkedIn Partner-ID
2 years ago
This is a long, unique number that you find in your Facebook Pixel code after "fbq('init', '". Leave empty if you do not want to use Facebook Pixel.
Dit is een lang, uniek nummer dat je vindt in je Facebook Pixel-code na "fbq('init', '". Laat dit leeg als je Facebook Pixel niet wilt gebruiken.
2 years ago
Facebook Pixel ID
Facebook Pixel ID
2 years ago
Invalid tracking ID format.
Ongeldig formaat voor tracking ID.
2 years ago
This is in the format UA-XXXXX-XX. Leave empty if you do not want to use Google Analytics.
Dit is in het formaat UA-XXXXX-XX. Laat dit leeg als je Google Analytics niet wilt gebruiken.
2 years ago
Google Analytics Tracking ID
Google Analytics Tracking ID
2 years ago
Save
Opslaan
2 years ago
If you enable a tracking provider, an appropriate section will be automatically added to the privacy information page. It will be possible for users to opt out of the tracking there. We are not liable for the completeness or applicability of this privacy information within your jurisdiction. Please make sure to provide your own privacy policy with adequate statements.
Als je een trackingprovider inschakelt zal een hieraan verbonden tekst automatisch worden toegevoegd aan de pagina met privacy-informatie. Gebruikers zullen zich hier voor de tracking af kunnen melden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de volledigheid of toepasselijkheid van deze privacyinformatie binnen je rechtsgebied. Zorg ervoor dat je zelf een privacy policy plaatst met voldoende informatie.
2 years ago
The Google Analytics implementation currently only tracks users with JavaScript enabled in their browser, even though it is possible to use pretix without JavaScript.
De Google Analytics-implementatie volgt momenteel alleen gebruikers die JavaScript hebben ingeschakeld in hun browser, ook al is het mogelijk om pretix zonder JavaScript te gebruiken.
2 years ago
External tracking providers
Externe trackingproviders
2 years ago
External Tracking
Externe Tracking
2 years ago
This plugin allows you to embed analytics services like Google Analytics into your event ticket shop.
Deze plug-in staat je toe om analyticsdiensten zoals Google Analytics in de winkel van je evenement te integreren.
2 years ago

Search