User avatar None

Resource update

pretix / pretix Plugin: Campaign trackingTurkish

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: Campaign trackingTurkish

Committed changes 2 years ago
Share this link with your users. Everyone who clicks on this link and then buys something in your shop over the next days using the same browser will be counted as a sale within this campaign.
Bu bağlantıyı kullanıcılarınızla paylaşın. Bu bağlantıyı tıklayan ve ardından aynı tarayıcıyı kullanarak sonraki günlerde mağazanızda bir şeyler satın alan herkes bu kampanyada bir satış olarak sayılır.
2 years ago
OPTIONAL: If someone clicks on the campaign link, they will be redirected to the URL given in this field. You can leave this empty to redirect the user to your ticket shop. You can use this e.g. to redirect users to your event website first but still track them as part of the campaign if they return to the ticket shop later.
İSTEĞE BAĞLI: Birisi kampanya bağlantısına tıklarsa, bu alanda verilen URL'ye yönlendirilir. Kullanıcıyı bilet satıcınıza yönlendirmek için bunu boş bırakabilirsiniz. Bu örn. Kullanıcıları etkinlik web sitenize yönlendirmek ancak yine de daha sonra bilet mağazasına geri dönmeleri halinde onları kampanyanın bir parçası olarak takip etizlemek.
2 years ago
Redirect to external URL
Harici URL'yie yönlendiriliyor
2 years ago
Allows you to track various campaign and affiliate links that link to your shop
Mağazanıza bağlantı veren çeşitli kampanyaları ve bağlı kuruluşları izlemenizi sağlar.
2 years ago
Allows you to track various campaign and affiliate links that link to your shop
Mağazanıza bağlantı verilen çeşitli kampanyaları ve bağlı kuruluşları takip etizlemenizi sağlar.
2 years ago
User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: Campaign trackingTurkish

Committed changes 2 years ago
The campaign has been deleted.
Kampanya silindi.
2 years ago
Your changes have been saved.
Değişiklikleriniz kaydedildi.
2 years ago
The campaign has been created.
Kampanya oluşturuldu.
2 years ago
Revenue (paid orders)
Gelir (ücretli siparişler)
2 years ago
Orders paid
Ödenen siparişler
2 years ago
Orders created
Siparişler oluşturuldu
2 years ago
Clicks
Tıklanma
2 years ago
Campaign ID
Kampanya Kimliği
2 years ago
Create a new campaign
Yeni bir kampanya oluştur
2 years ago
Start a first campaign
İlk kampanyayı başlat
2 years ago
No campaigns found.
Hiçbir kampanya bulunamadı.
2 years ago
Edit campaign
Kampanyayı düzenle
2 years ago

Search