View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Dutch
Passbook Tickets Passbook Tickets
Provides passbook tickets for pretix Voegt passbook-tickets toe aan pretix
This does not look like a RSA private key in PEM format (it misses the begin or end signifiers) Dit lijkt niet op een RSA-privésleutel in PEM-formaat (mist de begin- of eindmarkeringen)
This does not look like a X509 certificate in either PEM or DER format Dit lijkt niet op een X509-certificaat in PEM- of DER-formaat
The file you uploaded could not be converted to PNG format. Het bestand dat u heeft geüpload kon niet worden geconverteerd naar het PNG-formaat.
Wallet/Passbook Wallet/Passbook
I would like to scale the graphics myself Ik wil graag zelf de plaatjes verkleinen
In some instances, the downscaling of graphics done by the Wallet-app is not satisfactory. By checking this box, you can provide prescaled files in the correct dimensions.<br><br>If you choose to do so, please only upload your pictures in the regular display size and not the increased retina size. In sommige gevallen is de verkleining van plaatjes die de Wallet-app uitvoert niet optimaal. Door deze optie in te schakelen kunt u voorverkleinde bestanden met de juiste afmetingen aanleveren.<br><br>Als u ervoor kiest om dit te doen hoeft u alleen uw afbeeldingen in de normale weergavegrootte te uploaden, en niet in de hogere retina-resolutie.
Event icon Evenementsicoon
Display size is {} x {} pixels. Weergavegrootte is {} x {} pixels.
We suggest an upload size of {} x {} pixels to support retina displays. We raden een uploadgrootte van {} x {} pixels aan om retina-schermen te ondersteunen.
Event icon for Retina {}x displays Evenementsicoon voor Retina {}x-schermen
Event logo Logo evenement
Event logo for Retina {}x displays Evenementslogo voor Retina {}x-schermen
Pass background image Achtergrondafbeelding Pass
Pass background image for Retina {}x displays Achtergrondafbeelding Pass voor Retina {}x-schermen
Event location (latitude) Evenementslocatie (breedtegraad)
Event location (longitude) Evenementslocatie (lengtegraad)
Event Evenement
Product Product