View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Dutch
This slug is already in use. Please choose a different one. Deze slug is al in gebruik, kies een andere.
Empty invoice. Lege factuur.
Primary contact email Primair contactadres
We will contact you at this address for everything concerning your contract, and important informations about pretix and your account. We zullen via dit adres contact met u opnemen voor alle zaken over uw contract en belangrijke informatie over pretix en uw account.
Contact phone number Contacttelefoonnummer
Primary contact person Primaire contactpersoon
Billing contact email Contactadres facturering
If provided, we will contact you for billing inquiries at, and send copies of your pretix invoices to this address. Als dit is opgegeven zullen we via dit adres contact met u opnemen voor vragen over de facturering, en kopieën van uw facturen naar dit adres versturen.
Billing phone number Telefoonnummer facturering
Billing contact person Contactpersoon facturering
Company name Bedrijfsnaam
Address supplement Adrestoevoeging
Address Adres
ZIP code Postcode
City Stad
Country Land
EU VAT ID EU-btw-nummer
If you are located in the EU but outside Germany, we need your VAT ID. If you do not provide one, we will need to charge you VAT on our services and can not issue reverse charge invoices. Als u zich buiten Duitsland maar binnen de EU bevindt hebben we uw BTW-nummer nodig. Als u geen BTW-nummer opgeeft zijn wij verplicht om BTW te heffen over onze diensten, en kunt u geen facturen met heffingsverlegging aanmaken.
English Engels
German Duits