English Polish
add-on dodatek/produkt dodatkowy
approval zatwierdzenie
canceled anulowane
checked in zameldowane
endpoint endpoint
event wydarzenie
item przedmiot
live aktywny
null puste
online online
order zamówienie
pending w toku
quota pula
shop sklep
subevent podwydarzenie